3 Inleiding

Zorgvraagontwikkeling 2020 – 4040.
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen de komende 20 jaar aanzienlijk toe. De trend is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door deze toenemende extramuralisering krijgen mensen sinds 2015 minder vaak een indicatie voor een intramuraal verblijf.
Mensen met een zorgvraag worden vaker geacht zelf in hun woonbehoefte te voorzien. Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen aar ook voor GGZ cliënten en (licht) verstandelijk gehandicapten.

Wonen en zorg worden daardoor organisatorisch steeds vaker gescheiden, maar zijn met elkaar verbonden als nooit tevoren. Hoewel er veel woonvormen en combinaties van wonen en zorg mogelijk zijn, blijft ook in de toekomst behoefte bestaan aan intramurale voorzieningen.

De vergrijzing van de samenleving vraagt in de toekomst nog meer dan nu een samenhangend beleid en aanbod van wonen en zorg. Dit leidt er in de toekomst toe, dat de zorg en wonen meer en meer geïntegreerd worden bij of in de nabijheid van de gebruikers.

De zorg dashboards beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dergelijk samenhangend beleid. De ontwikkeling van zorgbeleid vraagt enerzijds om heldere inzichten in de gezondheidssituatie en het zorggebruik van de inwoners en anderzijds om een vooruitberekening van de (intramurale) zorgvraag in de toekomst.
Vanuit het zorgperspectief treft u dashboards aan over de gezondheidstoestand van de gemeente en de verwachtingen in het komende decennium; het mantelzorgpotentieel, de wmo, de wet langdurige zorg en de verpleging en verzorging.