Demografie als fundament voor beleid.
Demografische ontwikkelingen zijn het fundament voor beleid rond wonen en zorg. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen inwoners naar leeftijd, particuliere huishoudens naar leeftijd, huishoudentype en institutionele huishoudens, de bewoners van instellingen en de binnenlandse en buitenlandse migraties.
Deze data zijn beschikbaar in de CBS 2060 prognose, in de PBL 2050 prognose en in de CBS data voor 2000 – 2020. Naast inwoner en huishouden aantallen worden bij de prognoses cijfers gebruikt rond geboorten en sterften, en- mede afhankelijk van het woningbouwprogramma-verhuizingen en migraties.

Bevolkingspiramide
De eerste stap in het beschrijven van de demografische ontwikkeling is de bevolkingspiramide van 2000 tot en met 2050. Hierin worden de historische en verwachte ontwikkeling van de bevolking zichtbaar. Een bevolkingspiramide biedt in een oogopslag inzicht in bijvoorbeeld de verwachte vergrijzing of ontgroening. Maar ook de toekomstige dubbele vergrijzing en het mantelzorgpotentieel worden zichtbaar. De piramide is beschikbaar op het niveau van Nederland, Coropgebied, de gemeente en postcode 4 niveau. In de bevolkingspiramide van Wijchen is te zien hoe de vergrijzing en de dubbele vergrijzing

zich ontwikkelen tot 2045. Er wonen dan zelfs meer ouderen boven de zeventig in Wijchen dan jongeren van 25 jaar of jonger.

Diverse niveaus
De data zijn beschikbaar op een aantal niveaus. Nederland kent twee indelingen binnen gemeenten: de postcode en de CBS Wijken en buurten. De CBS Wijk en buurt indeling wordt door de gemeente vastgesteld. In vrijwel elk jaar worden enkele gemeenten samengevoegd en wijzigen sommige gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Hierdoor zijn tijdreeksen voor de gemeentelijke indeling niet zonder meer mogelijk. Dat is jammer, want de data zijn beschikbaar vanaf 1994. De leeftijdsindeling is beschikbaar in de klassen 0-15, 15-25, 25-45, 45-65 en 65+. Dit is met name voor demografische analyses en in het bijzonder de vergrijzing te globaal.
De postcode-indeling is in de tijd constant. Ook zijn voor postcodes veel gegevens beschikbaar, waaronder gedetailleerde demografische gegevens. Aansluitend op de postcode 4 zijn ook postcode 6 (1234AB) gegevens beschikbaar. Bij de standaardrapportage wordt daarom gekozen voor analyse op postcode 4 niveau. Omdat veel data vanuit de gemeente op buurtniveau beschikbaar zijn is in deze rapportage van het wijkniveau uitgegaan. Waar geen postcodegegeven beschikbaar zijn, zijn wijk- en buurtgegevens gebruikt.